Doelstelling

Onderstaande doelstelling streeft de vereniging, de leden en het bestuur, na om te zorgen voor continuering van het ras “Siberian Husky” en de vereniging.

Doelstelling staat in de statuten artikel 2.

De S.H.K.N. heeft ten doel:

 1. Fokkers en liefhebbers van de Siberische Husky nader tot elkaar te brengen.
 2. De liefhebberij voor en de fokkerij van dit ras, gericht op het behoud van de oorspronkelijke fysieke en mentale eigenschappen, zoals deze omschreven staan in de rasstandaard, in Nederland te bevorderen.

De S.H.K.N. tracht deze doelen te bereiken door:

 1. Het (doen) houden van lezingen en het geven van voorlichting op kynologisch gebied.
 2. Het organiseren van clubmatches en het steunen van tentoonstellingen.
 3. Het bevorderen van de specifiek op het ras gerichte activiteiten in het algemeen.
 4. Haar leden voor te lichten bij de aankoop en import, dekkingen en verder in het algemeen en bij alles wat de fokkerij en het opfokken van het ras betreft.
 5. Het laten registreren van de in Nederland gefokte en de geïmporteerde Siberische Husky’s, volgens richtlijnen van de Raad van Beheer.
 6. Te waken over de gezondheid van het ras, indien nodig en/of gewenst, in samenwerking met de Raad van Beheer.
 7. Het entameren en ondersteunen van onderzoek naar erfelijk bepaalde afwijkingen in het ras en het nemen van maatregelen ter bestrijding van zodanige afwijkingen.
 8. Het verzamelen, rubriceren, registreren en ter beschikking stellen aan de leden van deze gegevens in verband met het vorenstaande, als ook aan derden, mits deze verstrekking voortvloeit uit de doelstelling genoemd in het vorige lid.
 9. Het (doen) uitgeven van een verenigingsorgaan.
 10. Andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
Scroll naar boven