Statuten

 

Naam en zetel, historie en duur

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Siberian Husky Klub voor Nederland. Zij is gevestigd te Amsterdam.
 2. De vereniging, hierna in de statuten aan te duiden als S.H.K.N., is opgericht op negenentwintig november negentienhonderd en negenenzestig voor een bepaalde tijd en daarna op grond van overgangsrecht overgegaan in een vereniging voor onbepaalde tijd.
 3. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt of kennelijk anders is bedoeld, wordt in deze statuten verstaan onder:
  1. Vereniging: de S.H.K.N., werkzaam op kynologisch gebied, specifiek gericht op het ras van de Siberische Husky.
  2. Algemene Vergadering: het orgaan waarbinnen de leden de bevoegdheden uitoefenen die hen bij of krachtens de wet en de statuten zijn toegekend, alsook de bijeenkomsten van dit orgaan.
  3. Bestuur: het bestuur van de S.H.K.N.
  4. Leden: de leden van de S.H.K.N.
 4. De Vereniging is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen ‘Raad van Beheer’.

 

Doel, middelen en reikwijdte

Artikel 2

 1. De S.H.K.N. heeft ten doel: fokkers en liefhebbers van de Siberische Husky nader tot elkaar te brengen.
 2. De liefhebberij voor en de fokkerij van dit ras, gericht op het behoud van de oorspronkelijke fysieke en mentale eigenschappen, zoals deze omschreven staan in de rasstandaard, in Nederland te bevorderen.
 3. De S.H.K.N. tracht deze doelen te bereiken door:
  1. Het (doen) houden van lezingen en het geven van voorlichting op kynologisch gebied.
  2. Het organiseren van clubmatches en het steunen van tentoonstellingen.
  3. Het bevorderen van de specifiek op het ras gerichte activiteiten in het algemeen.
  4. Haar leden voor te lichten bij de aankoop en import, dekkingen en verder in het algemeen en bij alles wat de fokkerij en het opfokken van het ras betreft.
  5. Het laten registreren van de in Nederland gefokte en de geïmporteerde Siberische Husky’s, volgens richtlijnen van de Raad van Beheer.
  6. Te waken over de gezondheid van het ras, indien nodig en/of gewenst, in samenwerking met de Raad van Beheer.
  7. Het entameren en ondersteunen van onderzoek naar erfelijk bepaalde afwijkingen in het ras en het nemen van maatregelen ter bestrijding van zodanige afwijkingen.
  8. Het verzamelen, rubriceren, registreren en ter beschikking stellen aan de leden van deze gegevens in verband met het vorenstaande, als ook aan derden, mits deze verstrekking voortvloeit uit de doelstelling genoemd in het vorige lid.
  9. Het (doen) uitgeven van een verenigingsorgaan.
  10. Andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer

Artikel 3

 1. De Vereniging ontleent rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en overige vastgestelde reglementen van de Raad van Beheer, en verplicht zich tot naleving van die statuten en reglementen en van de door de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 2. De Vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie en het Tuchtcollege voor de Kynologie zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 3. De leden van de S.H.K.N. zijn ten opzichte van de S.H.K.N. tot hetzelfde gehouden als waartoe de Vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer al is gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 4. De S.H.K.N. is bevoegd tot het opleggen van verplichtingen aan haar leden jegens de Raad van Beheer. Al hetgeen waartoe de S.H.K.N. is gehouden jegens de Raad van Beheer uit hoofde van het gestelde in de statuten en de reglementen van de Raad van Beheer geldt ook als verplichting van de leden van de S.H.K.N. rechtstreeks jegens de Raad van Beheer in de zin van artikel 46, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De Vereniging kent:
  1. Gewone leden: zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en zich als lid bij het Bestuur hebben aangemeld en door het Bestuur als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten.
  2. Gezinsleden: de partner van een gewoon lid, indien deze zich heeft aangemeld bij het Bestuur en door het Bestuur tot de Vereniging is toegelaten.
  3. Ereleden: zij die op grond van bijzondere verdiensten voor de Vereniging, als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
  4. Aspirant leden: zij die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en zich als aspirant lid bij het Bestuur hebben aangemeld en door het Bestuur als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten.
 2. Het Bestuur kan ten aanzien van het lidmaatschap nadere regels opstellen met betrekking tot:
  1. de toelating.
  2. de handhaving.
  3. de beëindiging.
   Deze nadere regels worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, artikel 11.
 3. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot toelating of niet toelating tot het lidmaatschap van de S.H.K.N..
 4. Indien een persoon niet door het Bestuur wordt toegelaten tot het lidmaatschap, staat tegen dit besluit beroep open bij de Algemene Vergadering.
 5. Geen lid van de Vereniging kunnen zijn, zij, die door of namens de Raad van Beheer van de deelname aan de kynologie zijn uitgesloten of gediskwalificeerd.
 6. Zij die lid willen worden doen daarvan opgave aan de secretaris van de Vereniging.
 7. Gezinslidmaatschap kan slechts worden aangevraagd door een lid van de S.H.K.N. voor zijn/haar partner.
 8. Alleen leden, gezinsleden en ereleden hebben stemrecht in alle zaken de Vereniging betreffend.

 

Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 5

Het lidmaatschap, gezinslidmaatschap, erelidmaatschap of aspirant lidmaatschap eindigt:

 1. Door overlijden van betrokkene.
 2. door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de Vereniging voor een december van het lopende verenigingsjaar, waarna het lidmaatschap met ingang van het nieuwe verenigingsjaar eindigt.
 3. Door vervallenverklaring. De vervallenverklaring kan plaatsvinden door het Bestuur indien:
  1. ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage (contributie) niet of niet tijdig wordt betaald; of,
  2. een lid door of namens de Raad van Beheer van de deelname aan de kynologie is uitgesloten of gediskwalificeerd.
 4. Door ontzetting uit het lidmaatschap. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging of wanneer een lid de Vereniging opzettelijk op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt, door de Algemene Vergadering, op voorstel van het Bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het voorstel, met opgave van redenen in kennis stelt. Betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het Bestuur in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De ontzetting wordt definitief indien twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op de Algemene Vergadering het voorstel tot ontzetting steunt.
 5. Voor wat betreft het aspirant lidmaatschap: dit eindigt ook op het moment dat de betrokkene de leeftijd van achttien jaar bereikt. Het aspirant lidmaatschap zal vanaf dat moment gelden als een gewoon lidmaatschap zoals hiervoor onder artikel 4 lid 1 bedoeld.

 

Verplichtingen van de Leden

Artikel 6

 1. Ieder lid is verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten door de Vereniging.
 2. Ieder lid is verplicht zijn contributie te voldoen voor een april van het verenigingsjaar.
 3. Degene die zich als nieuw lid van de Vereniging heeft aangemeld, wordt eerst als lid beschouwd nadat hij aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan.

 

Algemene bepalingen inzake het Bestuur en de bestuurders.

Artikel 7

 1. Slechts natuurlijke personen kunnen Bestuurders zijn.
 2. In het huishoudelijk reglement kan worden bepaald dat bestuursleden periodiek aftreden volgens een op te maken rooster.
  Tussentijds benoemde bestuursleden nemen dan de plaats in van degene in wiens plaats zij zijn benoemd.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door tijdsverloop als een rooster van aftreden is gemaakt;
  2. door bedanken;
  3. bij overlijden;
  4. bij ondercuratelestelling of bij instelling van een bewind of mentorschap zoals bedoeld in titel 19 en 20 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Samenstelling Bestuur

Artikel 8

 1. Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.
 2. De bestuursleden worden, door en uit de leden, gekozen op een Algemene Vergadering.
 3. De voorzitter wordt door de leden in functie gekozen.
 4. Het Bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
 5. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
 6. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld. In dat geval wijst het Bestuur uit zijn midden een derde bestuurslid aan, dat met de voorzitter en de secretaris/penningmeester, het Dagelijks Bestuur vormt.
 7. Bestuursleden kunnen altijd, onder opgave van redenen, door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 8. Tijdens de eerstvolgende (buitengewone) Algemene Vergadering eindigt de schorsing en wordt dan omgezet in handhaving of ontslag van het bestuurslid. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in deze vergadering te verantwoorden en kan zich daartoe laten bijstaan door een raadsman.
 9. De taak van de bestuursleden wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

 

Geldmiddelen

Artikel 9

 1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
  1. De jaarlijkse bijdragen van de gewone leden, gezinsleden, aspirant leden en donateurs.
  2. Inkomsten uit abonnementen op het verenigingsorgaan.
  3. Sponsorgelden.
  4. Legaten, donaties en andere schenkingen.
  5. Anderen inkomsten.
 2. leder gewoon lid, gezinslid, aspirant lid en abonnee op het verenigingsorgaan is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Behoudens het geval dat de Algemene Vergadering besluit dat ook de ereleden voorgemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

 

Bevoegdheden van het Bestuur

Artikel 10

 1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 3. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Boekjaar, jaarstukken en jaarverslag

Artikel 11

 1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
  Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering. In deze Algemene Vergadering brengt het Bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de Algemene Vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de Algemene Vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken.
 3. Het Bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
  De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het Bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de Vereniging door een deskundige doen bijstaan.

 

Begroting

Artikel 12

 1. Uiterlijk drie maanden voor de aanvang van elk boekjaar stelt het Bestuur een ontwerpbegroting op van de baten en lasten voor het komende boekjaar.
 2. De ontwerpbegroting bevat een specificatie van de algemene exploitatiekosten en van de aan de overige activiteiten verbonden kosten. De begroting wordt opgesteld door het Bestuur en dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
 3. De Algemene Vergadering keurt de begroting, al dan niet gewijzigd, goed of kan goedkeuring aan de begroting onthouden bij volstrekte meerderheid van stemmen.
 4. In geval de Algemene Vergadering de begroting (nog) niet heeft goedgekeurd blijft het Bestuur bevoegd tot het doen van uitgaven, mits deze uitgaven de begrotingsposten van de voor het voorgaande jaar door de Algemene Vergadering goedgekeurde begroting niet overtreffen.

 

De Algemene Vergadering en de wijze van bijeenroeping

Artikel 13

 1. Ieder lid, gezinslid, aspirant lid en erelid heeft toegang tot de Algemene Vergadering. Een geschorst lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. De termijn van oproeping voor een reguliere Algemene Vergadering bedraagt ten minste vier weken, waarbij de dag van oproeping en de dag waarop de Algemene Vergadering wordt gehouden niet worden meegerekend.
 3. De bijeenroeping geschiedt door middel van uitschrijven in het verenigingsorgaan of door middel van oproepingsbrieven. De aankondiging van de Algemene Vergadering omvat de datum, plaats en tijdstip van de vergadering en de ter vergadering te behandelen onderwerpen.

 

Reguliere Algemene Vergaderingen

Artikel 14

Reguliere Algemene Vergaderingen zijn:

 1. De vergadering te houden in het tweede kwartaal van het verenigingsjaar ter goedkeuring van de jaarrekening.
 2. Een vergadering te houden uiterlijk twee weken voor aanvang van het boekjaar waarin de begroting ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 

Buitengewone Algemene Vergadering

Artikel 15

 1. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden indien dit wenselijk wordt geoordeeld door het Bestuur.
 2. Bovendien zal een Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden binnen vier weken nadat het Bestuur een daartoe strekkend verzoek heeft ontvangen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan Bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel wordt iedere Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op een termijn van tenminste vier weken, waarbij de dag van oproeping en de dag waarop de vergadering wordt gehouden niet worden meegerekend.
  In een buitengewone Algemene Vergadering kunnen geen voorstellen worden ingediend over onderwerpen die niet vermeld zijn op de betreffende agenda.
 4. De bijeenroeping geschiedt door middel van uitschrijven in het verenigingsorgaan of door middel van oproepingsbrieven. De aankondiging van de Algemene Vergadering omvat de datum, plaats en tijdstip van de vergadering en de ter vergadering te behandelen onderwerpen.

 

Stemrecht en besluitvorming

Artikel 16

 1. Elk lid, gezinslid of erelid heeft recht op het uitbrengen van een stem.
 2. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
 3. De wijze van stemmen wordt door de voorzitter bepaald.
 4. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, besluit de Algemene Vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

Huishoudelijk Reglement en overige Reglementen

Artikel 17

 1. Het Huishoudelijk Reglement kan bestaan uit een aantal afzonderlijke reglementen.
 2. Het Huishoudelijk Reglement en de overige reglementen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.
 3. Het Huishoudelijk Reglement en de overige reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, de statuten van de Vereniging, of de statuten of een reglement van de Raad van Beheer.
 4. In zeer bijzondere gevallen kan door het Bestuur, doch slechts bij een met redenen omkleed besluit, genomen met minstens twee/derde van de uitgebrachte stemmen, worden afgeweken van het Huishoudelijk Reglement of de andere reglementen, doch slechts indien daardoor de belangen van de betrokkene(n) en/of die van de kynologie worden gediend en in geen enkel opzicht de belangen van de betrokkene(n), van de kynologie en van derden worden benadeeld.

 

Werkgroepen en commissies

Artikel 18

 1. Het Bestuur kan werkgroepen en/of commissies instellen die tot taak hebben:
  1. Het Bestuur te adviseren over een of meer door hem te bepalen onderdelen van zijn taak.
  2. Het Bestuur bij te staan in de uitvoering van zijn werkzaamheden, zulks door middel van delegatie door het Bestuur.
 2. Bij de instelling van een commissie of werkgroep wordt aangegeven voor welke periode de commissie of werkgroep wordt ingesteld.
 3. Het Bestuur bepaalt de samenstelling, taken en werkwijze van de betrokken werkgroep of commissie.
 4. In elke werkgroep of commissie maakt een Bestuurslid deel uit van de samenstelling. Dit Bestuurslid verzorgt de voortgangsrapportage van de werkgroep/commissie aan het Bestuur.

 

Statutenwijziging

Artikel 19

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Tot wijziging van artikel 20 van de statuten kan door de Algemene Vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent (50%) van de leden aanwezig is.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat de Raad van Beheer die heeft goedgekeurd en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

 1. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 2. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

 

Ontbinding van de vereniging

Artikel 20

 1. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden besloten op een afzonderlijk daartoe belegde Buitengewone Algemene Vergadering.
 2. Op de agenda van de vergadering mogen geen andere punten voorkomen dan de notulen van de vorige vergadering en het voorstel tot ontbinding van de vereniging.
 3. Het besluit tot ontbinding is dan slechts genomen, indien ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen zich heeft uitgesproken voor de ontbinding in een vergadering waarin ten minste vijftig procent (50%) van de leden aanwezig is.
 4. De bezittingen van de Vereniging worden dan aan een andere kynologische vereniging, aangewezen met een gewone meerderheid van stemmen, aangeboden.
  In geen geval mogen zij onder de leden worden verdeeld.