Uitnodiging

Hierbij nodigt het bestuur van de Siberian Husky Klub voor Nederland u, als erelid, lid of gezinslid, uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2018.  Dit jaar zal de vergadering gehouden worden op donderdag 28 juni 2018  bij DogCenter, Kerkwijk. We beginnen om 20:00 uur.

Agenda

1. Opening

2. Goedkeuring agenda

3. Mededelingen c.q. ingekomen stukken

4. Notulen ALV 11 juni 2017

5. Jaarverslagen bestuursleden

6. Financiën
– Jaarverslag penningmeester
– Resultaten rekening 2017
– Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe -commissie
– Decharge bestuur 2017
– Begroting 2018
– Contributie

7. Bestuursverkiezing*
Trudy Minnaard stelt haar functie van voorzitter ter beschikking.
Het bestuur draagt voor de functie mevrouw M. Weseman voor.
Carel Glastra (penningmeester) is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Heidi Roelofs (redacteur) is reglementair aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.

PAUZE

8. Evenementen 2018
– KCM 29 april: keurmeesters was de heer R. Hardtmann uit Duitsland
– JH & VD 9 september: keurmeester ??

9. Privacywet van 25 mei j.l. Wat betekent dat voor de SHKN

10. Rondvraag

11. Sluiting

* Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht zich minstens 24 uur van te voren op te geven bij het secretariaat.

DogCenter

  • Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk
  • 0418 514 551