Fokreglement

1. ALGEMEEN

 • Dit reglement voor de Siberian Husky Klub voor Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Siberian Husky zoals deze zijn verwoord in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Dit VereningsFokReglement (VFR) is goedgekeurd op 10 oktober 2012. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de SHKN.
 • Dit VRF geldt voor alle leden van de vereniging voor de Siberian Husky, woonachtig in Nederland.
 • Het bestuur verplicht zich, de door de ALV van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit VRF, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de ALV van de vereniging.
 • Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 • Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities en de externe regelgeving gelden de omschrijvingen en de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer.
 • Inschrijving van een nest in de Nederlandse StamBoekHouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

 • Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer of haar zoon of haar kleinzoon.
 • Dezelfde combinatie van reu en teef is twee maal toegestaan.
 • De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden (1,5 jaar) zijn.
 • Een reu mag maximaal 4 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 8 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Dekkingen waaruit geen levende pups zijn geboren worden niet meegerekend. (De bepalingen kunnen alleen voor Nederland gelden omdat men in het buitenland deze wetgeving niet of anders kent).
 • Indien sperma wordt gebruikt van een reu voor kunstmatige Inseminatie (KI), telt dit mee als dekking.
 • Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in levend zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigings-Fok-Reglement alsof het een natuurlijke dekking betreft.
 • Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken, dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

3. WELZIJNSREGELS

 • Een teef mag niet worden gedekt voor de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden (2 jaar) heeft bereikt.
 • Een teef moet voor haar eerste nest gedekt zijn voordat zij de leeftijd van 72 maanden (6 jaar) heeft bereikt.
 • Een teef mag niet meer gedekt worden na de dag dat zij de leeftijd van 96 maanden (8 jaar) heeft bereikt.
 • Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
 • De geboorte dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest (voor een 2de maal) operatief door middel van een sectio ceasario heeft plaatsgevonden, mag de teef niet verder meer voor de fokkerij gebruikt worden.
 • Tussen de geboortes van twee opvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

4. GEZONDHEIDSREGELS

Er moet een preventief gezondheidsonderzoek plaatsvinden voor:
a. Heupdysplasie:

 • de ouderdieren dienen op de datum van het HD-onderzoek de leeftijd van 16 maanden hebben bereikt.
 • resultaten van dit onderzoek moet fokker ter kennis (doen) brengen van de SHKN;
 • het is niet toegestaan te fokken met een hond die niet (ruim vóór de dekking) is onderzocht op HD.
 • het is alleen toegestaan de fokken met HD-vrije ouderdieren, dus uitslag HD-A, of met één HD-A ouderdier in combinatie met een HD-B ouderdier.
 • het is niet toegestaan te fokken met een hond waarbij in twee der vier vorige generaties de HD-beoordeling van twee of meer der voorouders HD-C, HD-D en/of HD-E luidde.
 • de fokker gaat slechts dan tot fokken over, indien de HD-uitslagen van zowel de reu als de teef, als de combinatie, beantwoorden aan het hiervoor gevoerde beleid van de vereniging.
 • naast de uitslagen van de voor de fokkerij te gebruiken honden, tevens de uitslagen van de HD-onderzoeken van de in hun kennel aanwezige honden aan de vereniging bekend te (doen) stellen.

Geldigheid van de uitslagen
Voor de in Nederland aanwezige honden worden de officiële HD-onderzoeken uitsluitend uitgevoerd door de “W.K. Hirschfeld Stichting”. 
Ten aanzien van buitenlandse honden gelden de uitslagen van de voor dat land officieel beoordelende instantie. Voor de in Nederland gefokte en voor de fokkerij gebruikte c.q. te gebruiken buitenlandse honden, moeten die honden aan de regels van het VFR voldoen.

b. Oogonderzoek
Zowel de reu als de teef die wordt gebruikt voor de fok, dient op oogziekten te zijn onderzocht. De uitslag en de verklaring van het oogonderzoek moeten bekend zijn voordat de dekking plaatsvindt en mogen niet ouder zijn dan één jaar. De verklaring mag alleen ouder zijn dan één jaar, indien de hond ouder is dan acht jaar en in zijn achtste levensjaar nog op oogziekten is onderzocht. Wanneer de hond de leeftijd van acht jaar is gepasseerd en niet in zijn achtste levensjaar op oogziekten is onderzocht, dan zal alsnog een oogonderzoek moeten plaatsvinden, waarbij de uitslag en de verklaring bekend moeten zijn voordat de dekking plaatsvindt. Als er een erfelijke oogziekte wordt geconstateerd, dan zal de hond van de fokkerij worden uitgesloten, indien deze ziekte betrekking op de oogbol heeft, t.w.:

 • Membrama Pupilaris Persistens (MPP);
 • Persisterende Hyperplastische Tunica Vasculasalentis;
 • Primair Vitreum (PHTVL/PHPV);
 • Cataract (grauwe staar);
 • Retina Dysplasie (RD);
 • Hypoplasie-Micropapilla;
 • Collie Eye Anamaly;
 • Lensluxatie en Ectopia Lentis;
 • Progressieve Retina Atrofie (PRA);
 • Cornea Dystrofie, alleen erfelijke vorm.
  Al deze oogziektes worden in één oogonderzoek vastgesteld.
  Voor onderzoek naar Ligamentum pectinatum abnormaliteit wordt geruik gemaakt van een gonioscopy. Dit onderzoek is vanaf 1 oktober 2016 verplicht en levenslang geldig.
  Het onderzoek moet plaatsvinden bij een door de European College of Veterinairy Ophthalmologists (ECVO) aangewezen erkende dierenarts. Een geldige verklaring van beide ouderdieren moet worden overlegd.

c. Verklaring dat de reu niet cryptorchide is
Het is niet toegestaan te fokken met één- of tweezijdig cryptorchide reuen. De fokker is verantwoordelijk. De fokker dient een door een dierenarts, vóór de dekking, opgestelde en ondertekende verklaring in te leveren waarin staat dat de desbetreffende reu niet cryptorchide is. Ook is mogelijk een keurverslag te overleggen van een officiële CAC tentoonstelling, of een exterieur kampioenschapsprijs.

Ten aanzien van de gezondheid van de reu en/of teef waarmee gefokt wordt, blijven de bepalingen zoals die reeds nu binnen de SHKN gelden onverkort van kracht. Voorshands zullen er door de SHKN nog geen onderzoeken naar elleboog-dysplasie, patella-luxatie, blindheid en doofheid worden aanbevolen.

5. AFGIFTE / WELZIJN PUPS  


 • De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare en veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren.
 • De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder (chip).
 • De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 9 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minstens 7 dagen zitten.
 • De pups die naar het buitenland gaan, mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 15 weken. Want de verplichte rabiës vaccinatie mag pas op de leeftijd van 12 weken worden toegediend en geldt als beschermend 3 weken na toediening.

6. OVERIGE VOORWAARDEN

 • Teneinde opgenomen te kunnen worden op de erkende fokkerslijst dient de fokker/kennelhouder te beschikken over een officiële, door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, geregistreerde kennelnaam.
 • Voordat een fokker/kennelhouder opgenomen kan worden op de fokkers/kennelhouderslijst, dient hij/zij minimaal twee jaar lid te zijn van de SHKN. Een uitzondering is mogelijk, indien de aanvrager reeds een gerenommeerd fokker is van een ander ras, of in het buitenland reeds een fokker van de Siberian Husky was.
 • De op de lijst opgenomen fokkers/kennelhouders verplichten zich bij verkoop van (een) hond(en) het door de SHKN vastgestelde verkoopcontract te gebruiken.

7. TOEPASSING t.b.v. ADVISERING

Indien een fokker/kennelhouder gebruik wenst te maken van de verkoopbemiddeling van de vereniging, dient hij/zij als volgt te handelen:

 • Schriftelijke opgave van de hond(en) die te koop zijn, met een kopie stamboom  van de ouderdieren of de te koop aangeboden hond(en), sturen aan de secretaris SHKN.
 • Schriftelijke verklaring van de dierenarts waaruit blijkt, dat de betreffende hond in goede gezondheid verkeert, deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Bij aanmelding van een nest voor advisering dient de fokker een verklaring van een dierenarts op te leveren, betreffende het niet-cryptorchide zijn van de desbetreffende reu. Deze verklaring dient voor de dekking opgemaakt te zijn. Bij niet nakomen van deze regel, volgt uitsluiting voor twee jaar van vermelding op de fokkers/kennelhouderslijst.
 • Indien er hulp gevraagd wordt voor de verkoop van pups, of andere door de kennelhouder zelf gefokte honden, dient de opgave vergezeld te gaan van afschriften van het oogonderzoek van beide ouderdieren. Deze oogonderzoeken mogen niet ouder zijn dan één jaar op de dag van de dekking. 
Deze oogonderzoeken moeten uitgevoerd zijn door een door de European College of Veterinairy Ophthalmologists (ECVO) erkende oogarts en tevens mag geen van beide ouderdieren lijden aan één van de 10 oogziekten die hierboven genoemd staan.
 • De met de advisering belaste functionaris kruist op de fokkers/kennelhouderslijst de kennelnaam van de aanvrager aan, nadat de verstrekte gegevens door hem/haar zijn gecontroleerd en in orde bevonden.
 • De vermelding op de fokkers/kennelhouderslijst blijft gedurende maximaal 3 (drie) maanden gehandhaafd, tenzij de betrokken fokker eerder aangeeft geen honden meer ter verkoop beschikbaar te hebben.
 • Indien de aanvrager daarna op de lijst gehandhaafd wenst te blijven, dient hij dit wederom schriftelijk doch zonder bijvoeging van HD-beoordeling e.d. kenbaar te maken. Ook dan geldt weer een maximum van 3 (drie) maanden.
 • De advisering zal met ingang van 01-01-2013 slechts bemiddelen voor twee nesten per fokker per jaar (resp. max. 12 honden). Wanneer voor meer nesten bemiddeling wordt gewenst, dan dient de fokker het bestuur schriftelijk aannemelijk te maken dat de fokkerij heeft plaatsgevonden uit oogpunt van verbetering van het ras.
  N.B. De verkoopadvisering is slechts hulp bij de verkoop en biedt nooit garantie ten aanzien van de hond.

SLOTBEPALING

 • Degene die, naar de mening van het bestuur van de SHKN zich niet houdt aan de hierboven gestelde regels, wordt van de fokkers/kennelhouderslijst verwijderd. Eventuele weder opname kan eerst plaatsvinden na een proefperiode van twee jaar.